кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Перелік навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі управління персоналом і економіки праці

          

АРМ СПЕЦІАЛІСТА

Навчальна дисципліна призначена для ознайомлення студентів із сучасними інформаційними системами та комп’ютерними технологіями, які застосовуються при формуванні автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів.

Метою дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок з таких питань, як: загальне управління підприємством та його структурними підрозділами на основі використання АРМ; технологія розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень на базі використання АРМ; використання сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні сучасними підприємствами.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Навчальна дисципліна розкриває сутність методології державного регулювання зайнятості, його інформаційно-наукового і фінансового забезпечення, міжнародного досвіду регулювання зайнятості. Опановуючи її, студенти ознайомлюються зі структурою і змістом діяльності державної служби зайнятості, основними напрямами державної політики зайнятості в Україні, механізмом і методами соціально-економічного захисту населення і зниження негативних наслідків безробіття.

Метою дисципліни є надання студентам необхідних знань з теорії зайнятості населення та методологічних підходів щодо використання теоретичних основ у державній політиці регулювання зайнятості.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Навчальна дисципліна розкриває сутність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівні з метою забезпечення високої якості життя населення та підвищення ефективності господарської діяльності.

Метою дисципліни є формування у студентів – майбутніх економістів та управлінців – системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях.

ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Навчальна дисципліна розкриває сутність таких важливих понять, як “етика” і “мораль”, визначає їх роль у формуванні культури поведінки людини. Опановуючи її, студенти ознайомлюються зі структурою і технікою ділового спілкування, методами забезпечення результативного спілкування, вивчають основи ділового етикету, форми ділового спілкування, організації проведення ділових переговорів і презентацій.

Метою дисципліни є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей. 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ 

Навчальна дисципліна розкриває теоретичні основи і принципи створення інформаційних систем у сфері праці і соціального захисту на різних рівнях управління. Опановуючи основний матеріал даної дисципліни, студенти створюють конкретні прикладні програми для проведення аналізу різних напрямів діяльності сучасних підприємств та організацій.

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і практичних навичок з основ створення і функціонування комп’ютерних інформаційних технологій в галузі управління персоналом і економіки праці, проведення аналізу діяльності підприємств та організацій із застосуванням комп’ютерних технологій.

КЕРІВНИЦТВО І КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Дисципліна охоплює сучасні питання проблемного характеру щодо прогнозування і вирішення конфліктів практичними психологами, соціальними працівниками, управлінцями і службовцями, керівниками колективів і виробничих груп, власниками підприємств, установ, організацій.

Мета дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам необхідних знань із актуальних питань конфліктології і побудови продуктивних людських взаємовідносин, сформувати вміння і навички вирішення конфліктів у діловій і професійній сфері, міжнародних відносинах, особистому житті.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню закономірностей виникнення конфліктної ситуації, переростання її в конфлікт. Опановуючи дану дисципліну, студенти ознайомлюються із характером розвитку конфліктних ситуацій, можливими варіантами їх вирішення.

Метою дисципліни є вивчення теоретичних і практичних основ конфліктології, одержання навичок ідентифікації причин конфліктів, а також ознайомлення з основними способами їх попередження і конструктивного регулювання.

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних витоків концепції людського розвитку, а також висвітленню основних проблем гендерного розвитку в сучасному світі.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із чинниками, закономірностями та способами забезпечення людського розвитку, методами його вимірювання і оцінювання, формування і продуктивного використання людського потенціалу.

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню сутності багатогранного, багаторівневого і складного процесу відтворення й ефективного використання персоналу підприємства, який відбувається в просторі й часі.

Мета дисципліни полягає у тому, щоб сформувати у студентів систему теоретичних і прикладних знань у галузі менеджменту персоналу сучасної організації, розвинути у них здібності, необхідні для майбутньої професійної діяльності.

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ

Навчальна дисципліна розкриває сутність проблем комплексного використання економічних ресурсів у процесі виробництва й реалізації різноманітних благ для мінімізації сукупних витрат і одержання максимальних результатів. Менеджмент продуктивності тісно пов’язаний із маркетингом, нормуванням і економікою праці, управлінням персоналом, охороною праці та іншими дисциплінами, без урахування практичних рекомендацій яких неможливо досягти оптимальних темпів зростання продуктивності праці у перспективі.

Мета дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам необхідні знання з основ управління продуктивністю праці, які можна буде застосовувати у будь-якій галузі економіки.

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню шляхів і методів впливу на працівників із метою формування в них потреби у високопродуктивній праці, посилення зацікавленості в підвищенні кінцевих результатів діяльності і забезпеченні конкурентоспроможності підприємства чи організації на ринку.

Метою дисципліни полягає у тому, щоб розкрити значущість мотивації до праці як органічної складової корпоративного менеджменту, показати, що шлях щодо ефективного управління поведінкою працівника і підвищення результативності його праці лежить через розуміння його спонукальних мотивів.

НАУКОВІ СЕМІНАРИ І ДОСЛІДЖЕННЯ

Успішне оволодіння навиками наукового дослідження і творчої роботи необхідне студентам для того, щоб порівняно легко включитися в професійну діяльність, навчитися переводити одержані знання в площину практичного використання.

Метою дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню технологій найважливіших галузей промисловості, організації і планування праці на промислових підприємствах, трудового законодавства, економіки та статистики праці. Опановуючи дану дисципліну, студенти набувають навичок та умінь самостійно вирішувати питання нормування затрат живої праці під час здійснення різноманітних виробничих процесів.

Метою дисципліни є вивчення теорії і практики регламентування затрат живої праці в різноманітних умовах трудової діяльності.

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Ораторське мистецтво як наука і мистецтво ефективної усної переконуючої комунікації, безумовно, є фундаментом професіоналізму лідерів суспільства різних сфер діяльності. Навчальний курс акумулює найважливіші здобутки комплексу гуманітарних наук, які в діалектичній єдності зорієнтовані на формування і розвиток ефективної мовленнєвої та дієвої публічної комунікативної культури, удосконалення й оптимізацію ефективного мовленнєвого спілкування.

Мета дисципліни полягає у тому, щоб сформувати риторичну компетенцію майбутнього фахівця, навчити його раціональній мовленнєвій поведінці у різних ситуаціях спілкування.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

Навчальна дисципліна присвячена вивченню поведінки людей в організаціях.

Метою дисципліни є формування у студентів навичок раціональної організації роботи індивіда в організації, набуття ними умінь аналізу групової і міжгрупової динаміки в організації, формування ефективної командної роботи в організації; набуття умінь розробки напрямків розвитку організаційної культури та опанування інструментів управління організаційним розвитком.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних основ наукової організації управлінської діяльності. Характеризує особливості організації праці менеджерів різних рівнів управління, визначає сутність і зміст самоменеджменту. У процесі вивчення даної дисципліни студенти навчаються управляти власною кар’єрою, раціонально використовувати свій робочий час, ознайомлюються з такими технологіями планування особистої роботи керівника, як інформаційне та комунікаційне забезпечення.

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців уміння організовувати особисту працю і працю підлеглих, складати основні види управлінської документації.

ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА

Навчальна дисципліна розкриває проблеми лідерства у молодіжному середовищі. Опановуючи її, студенти вивчають характерні психологічні риси лідерства, особливості формування іміджу лідера, аналізують витоки тієї активності, яка дозволяє створювати стиль у спілкуванні.

Метою вивчення дисципліни є формування і розвиток тих компетенцій, які дозволяють застосовувати знання про основні закономірності впливу на поведінку і діяльність людини у суспільстві через психологічні феномени лідерства для успішної соціалізації студента у сучасному суспільстві.

РИНОК ПРАЦІ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню умов виникнення та ефективного функціонування сучасного ринку праці, його механізму саморегулювання, понять, видів і форм зайнятості робочої сили на ринку праці, основних Концепцій Міжнародної організації праці з питань регулювання ринку праці.  

Метою дисципліни є надання студентам можливості оволодіти системою знань про ринок праці та вміннями і навичками у галузі формування і регулювання його механізмів, зокрема, у визначенні місця ринку праці в економічній системі країни, розкритті концепцій регулювання соціально-трудових відносин, механізму саморегулювання, державного та колективно-договірного регулювання ринку праці, моделей регулювання ринку праці залежно від типу економічної системи країни, суб’єктів структури та інфраструктури ринку праці, методів державного регулювання ринку праці, основних напрямів і принципів сучасної політики зайнятості.

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню сутності основних підходів до управління розвитком персоналу в організації. Опановуючи її, студенти вивчають шляхи удосконалення роботи кадрових служб з питань професійного і кар’єрного розвитку персоналу.

Метою дисципліни є формування знань, умінь і навичок, які допоможуть майбутнім фахівцям здійснювати ефективну і результативну управлінську діяльність.

СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню принципів, завдань і методів роботи служби управління персоналом. Характеризує інформаційне забезпечення діяльності служби управління персоналом, визначає посадові обов’язки та кваліфікаційні вимоги до працівників служби управління персоналом. У процесі вивчення даної дисципліни студенти ознайомлюються із порядком організації та ведення кадрового діловодства на підприємстві.

Метою дисципліни є формування знань, умінь і навичок, які допоможуть майбутнім фахівцям організувати ефективну діяльність служби управління персоналом у загальній системі менеджменту сучасного підприємства.

СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Навчальна дисципліна присвячена вивченню взаємозв’язків економіки і соціального життя суспільства, розкриттю механізму взаємодії економіки на розвиток соціальних процесів і оберненого впливу соціального чинника на розвиток економіки, визначення місця людини в системі соціально-економічних відносин.

Метою дисципліни є формування у студентів знань про сутність взаємозв’язків економічних і соціальних процесів у країні, яке спрямоване на створення соціальної економіки, набуття ними навичок активної участі у впровадженні в життя соціальної політики держави, спрямованої на підвищення рівня добробуту громадян країни.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Дисципліна посідає важливе місце у навчальному процесі, оскільки допомагає студентам сформувати вміння аналізувати та об’єктивно оцінювати ті чи інші соціально-політичні заходи. Опановуючи її, студенти навчаються розбиратися у непростих питаннях теорії і практики соціально-політичних процесів в державі, формують вміння виконувати конкретну роботу, пов’язану з основними напрямами соціальної політики на макро- і макрорівнях, забезпечуючи тим самим захист людини в суспільстві.

Мета дисципліни полягає у тому, щоб допомогти майбутнім фахівцям оволодіти основами наукового і практичного управління соціально-політичними процесами, соціальним захистом та соціальним розвитком на макро- та макрорівнях, які необхідні для роботи на підприємствах різних форм власності та у державних установах.

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Дисципліна розкриває сутність основних елементів системи управління персоналом, а також сучасних технологій кадрової роботи в організації.

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань про основні способи, форми і методи впливу на персонал у процесі його наймання, використання, розвитку та звільнення з метою отримання найкращих результатів трудової діяльності.

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

Навчальна дисципліна дає можливість студентам сформувати цілісне уявлення про структуру та зміст професійної підготовки за обраною спеціальністю.

Метою дисципліни є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації, ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою професійної діяльності.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ГРУПАМИ

Навчальна дисципліна розкриває сутність теорії управління виробничими групами, особливості впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців з метою забезпечення ефективної діяльності організації.

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі ефективного управління виробничими групами підприємств.

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню процесу управління конфліктами, які виникають у різних сферах соціального життя. 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними сучасними соціально-психологічними теоріями, базовими соціально-психологічними моделями, за допомогою яких аналізуються та регулюються конфлікти для повного їх розв’язання.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню методологічних основ управління персоналом, а також соціальних і психологічних технологій управління ним.

Метою дисципліни є формування у студентів знань, навичок і вмінь, розвиток у них здібностей, які необхідні майбутнім фахівцям для того, щоб успішно керувати підприємствами та організаціями з урахуванням розвитку їх кадрового потенціалу.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню способів, методів і механізмів управління соціальною діяльністю, які забезпечують соціальний розвиток сучасної організації.

Метою дисципліни є формування у студентів комплексу знань, необхідних для вибору оптимальних методів управління соціальною діяльністю організації, що в кінцевому підсумку, має відкривати можливість самореалізації людини у трудовій діяльності та стимулювати економічну ефективність організації.

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Навчальна дисципліна присвячена вивченню сутності процесів формування і використання трудового потенціалу та практики управління ним.

Метою дисципліни є надання студентам необхідних знань з теорії та практики регулювання процесів відтворення і використання трудового потенціалу на макроекономічному рівні.

ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Навчальна дисципліна є теоретичною базою організації праці, оскільки безпосередньо пов’язана з технічними, технологічними та економічними дисциплінами, оскільки обґрунтовує фізіологічні, психологічні і соціальні критерії основних чинників трудового процесу і виробничого середовища.

Метою дисципліни є формування у студентів системи знань про закономірності функціонування людського організму в процесі праці, активізацію психічних функцій працівника, психофізіологічних, соціально-психологічних та мотиваційних механізмів ефективної діяльності.