кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Склад кафедри

          

КОСТИШИНА ТЕТЯНА АДАМІВНА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри,

голова Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: мотивація персоналу, оплата праці, кадрова політика, управління персоналом, якість трудового життя.

Загальна кількість наукових і науково-методичних
праць:
 понад 170, є автором 11 наукових монографій.
Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних і науково-методичних конференціях, наукових
семінарах, засіданнях круглих столів.

Очолює оргкомітет Міжнародних науково-практичних конференцій "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці", що щорічно традиційно проводяться кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Здійснює наукове керівництво підготовкою кандидатських
дисертацій аспірантів і здобувачів кафедри. Підготовлено
одинадцять кандидатів економічних наук

Автор тренінгів та майстер-класів для різних категорій осіб,
зацікавлених в ефективному управлінні командами, прийняттті
ефективних управлінських рішень, формуванні ефективної
діяльності в умовах змін.

Міжнародні стажування:

2017 р. - програма міжнародної кредитної мобільності Erasmus +,
Утенівська колегія/ утенівський університет прикладних наук,
Литва, сертифікат

2018 р. - програма підготовки науково-педагогічних працівників, за співпраці University of Malaga (Spain), the University of Santiago de Compostela (Spain), Isma University (Latvia), Poltava University of Economics and Trade (Ukraine), Рига, Латвія, (21.09.2018 р., 108 год), сертифікат.

Викладає дисципліни: Управління персоналом, Соціально-
економічний розвиток, Управління командами, Маніпуляційна
стійкість в ділових комунікаціях.

Науковий профіль:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f64S0wUAAAAJ&hl=ru

SCOPUS:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080934986

ORCID ID: ORCID number:
https://orcid.org/0000-0003-4776-5150

Профіль науковця на порталі НБУВ:
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001903

СТЕПАНОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА
кандидат економічних наук, доцент,
вчений секретар Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: проблеми підвищення ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств, фізіології і психології праці, розвитку персоналу підприємств, формування та реалізація корпоративної культури, розвитку особистісного потенціалу працівників.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50, співавтор 2 колективних монографій.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях.

Викладає дисципліни
Фізіологія і психологія праці; Управління трудовим потенціалом; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Корпоративна культура; Управління кар'єрою персоналу; Розвиток персоналу; Розвиток особистісного потенціалу; Управління поведінкою персоналу.

Міжнародне стажування:
2018 р. - програма підготовки науково-педагогічних працівників, за співпраці University of Malaga (Spain), the University of Santiago de Compostela (Spain), Isma University (Latvia), Poltava University of Economics and Trade (Ukraine), Рига, Латвія, (21.09.2018 р., 108 год), сертифікат.

Науковий профіль:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pieCbv0AAAAJ&hl=uk

SCOPUS:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080934986

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0003-0483-5657

ТУЖИЛКІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент,
член Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: мотивація праці

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50, співавтор 2 колективних монографій.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях.

Викладає дисципліни: Організаційна поведінка, Етика ділового спілкування, Мотивування персоналу, Управління конфліктами, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Аудит персоналу, Людський розвиток, Стратегічне управління людськими ресурсами, Технології управління персоналом, Служба управління персоналом

Міжнародне стажування:
2018 р. - програма підготовки науково-педагогічних працівників, за співпраці University of Malaga (Spain), the University of Santiago de Compostela (Spain), Isma University (Latvia), Poltava University of Economics and Trade (Ukraine), Рига, Латвія, (21.09.2018 р., 108 год), сертифікат.

Науковий профіль:

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=CisvnHgAAAAJ&hl=ru

SCOPUS:
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080934986&origin=inward

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-6866-8056

Профіль науковця на порталі НБУВ:
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0059142

РУДИЧ ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА
кандидат економічних наук, доцент,
член Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: управління персоналом, лідерство, комунікації, розвиток та формування людського потенціалу, соціальна відповідальність.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 40, співавтор 3 колективних монографій.

Викладає дисципліни: Основи лідерства, Лідерство та комунікаційні навики, Лідерство і керівництво, Психологія управління та конфліктологія, Організація надання управлінських послуг населенню.

Міжнародні стажування:

  • 2016 р.  -  стажування в Star  Foks Team LTD, Варна, Болгарія (09.02.2016 р., 560 год), сертифікат;
  • 2018 р. - програма підготовки науково-педагогічних працівників, за співпраці University of Malaga (Spain), the University of Santiago de Compostela (Spain), Isma University (Latvia), Poltava University of Economics and Trade (Ukraine), Рига, Латвія, (21.09.2018 р., 108 год), сертифікат. 
  • грудень 2020 р. - лютий 2021 р. міжнародне стажування на тему:  «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами» організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією  Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (11.02.2021 р., 180 год), сертифікат №2021/02/0042.21;

Науковий профіль:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ewOc0PAAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-7750-7633?lang=ru

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215425149

Профіль науковця на порталі НБУВ
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1081655

ШАПОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент

Пріоритетні наукові інтереси: інституційний розвиток, акціонерний сектор

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50.

У 2001 р. закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту. У 2012 р. захистив дисертацію на тему «Державне регулювання розвитком акціонерного сектора національної економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Викладає дисципліни: економічна теорія, інституційна економіка, демографія, державна політика у сфері зайнятості та соціального захисту населення

Міжнародне стажування:

  • 2018 р. - програма підготовки науково-педагогічних працівників, за співпраці University of Malaga (Spain), the University of Santiago de Compostela (Spain), Isma University (Latvia), Poltava University of Economics and Trade (Ukraine), Рига, Латвія, (21.09.2018 р., 108 год), сертифікат.

Науковий профіль:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8FBVgmsAAAAJ&hl=uk

ORCIDID:
https://orcid.org/0000-0003-2439-7826

Профіль науковця на порталі НБУВ:
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0050575

СТЕЦЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук, доцент (англійська мова). Автор понад 7 наукових статей у фахових виданнях України, серед них: «Методичні підходи до оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій», «Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій на підприємствах системи споживчої кооперації України». Захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації».

Керівник студентського дискусійного клубу.

Науковий профіль:

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EnNJolQAAAAJ

ТЕТКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
старший лаборант

Здійснює підготовку кафедральної і навчально-методичної документації, координує навчальний процес кафедри.

Працювала на посаді методиста Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації.

Має досвід роботи з організації та проведення науково-практичних семінарів, тематичних засідань круглих столів.

Електронна пошта: tetkotatiana@gmail.com