кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

Склад кафедри

          

КОСТИШИНА ТЕТЯНА АДАМІВНА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри,
голова Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: проблеми мотивації, оплати праці на підприємствах різних форм власності, управління персоналом в сучасних економічних умовах.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 120, є автором 10 наукових монографій.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, наукових семінарах, засіданнях круглих столів.

Очолює оргкомітет Міжнародної науково-практичної конференції "Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці", що традиційно проводиться кафедрою управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Здійснює наукове керівництво підготовкою кандидатських дисертацій аспірантів і здобувачів кафедри.

Підготовлено вісім кандидатів економічних наук.

Електронна пошта: tkost2017@gmail.com

НЕСТУЛЯ СВІТЛАНА ІВАНІВНА
доктор педагогічних наук, доцент,
директор навчально - наукового інституту лідерства ПУЕТ

Пріоритетні наукові інтереси: лідерство як одна з найважливіших проблем розвитку сучасного суспільства.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 97, у тому числі 10 монографій.

Викладає унікальний авторський курс «Основи лідерства», який відіграє важливу роль у професійному становленні майбутніх фахівців.

Здійснює керівництво студентським науковим клубом «Лідер». http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-klub-lider

Співавторка багатотомного навчального посібника «Основи лідерства».

Систематично проводить тематичні тренінги та майстер-класи для різних категорій осіб, зацікавлених у особистісному рості та самовдосконаленні, а також студентів і викладачів університету.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, наукових семінарах, засіданнях круглих столів. Залучає талановитих студентів до науково-дослідної роботи, дає їм можливість реалізувати свої інтелектуальні здібності, розкрити творчий потенціал.

Електронна пошта: snestulya@gmail.com

ДЕЛІЯ ОКСАНА ВІКТОРІВНА
кандидат історичних наук, доцент,
директор Полтавського кооперативного коледжу Полтавської облспоживспілки

Пріоритетні наукові інтереси: проблеми комунікацій в управлінні персоналом

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50.

Бере активну участь у міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях.

Електронна пошта: oksanadelia@gmail.com

СТЕПАНОВА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА
кандидат економічних наук, доцент,
вчений секретар Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: проблеми підвищення ефективності використання трудового потенціалу торговельних підприємств, фізіології і психології праці, розвитку персоналу підприємств.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50, співавтор 2 колективних монографій.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях.

Електронна пошта: lara.stepanowa@gmail.com

ТУЖИЛКІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент,
член Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: мотивація праці

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50, у тому числі колективної монографії, виданої у співавторстві.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях.

Електронна пошта: tuzh2015@gmail.com

РУДИЧ ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА
кандидат економічних наук, доцент,
член Спеціалізованої вченої ради  К 44.877.03

Пріоритетні наукові інтереси: формування конкурентоспроможного людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 20.

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Електронна пошта: lesiaryduch2016@gmail.com

ШАПОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент

Пріоритетні наукові інтереси: інституційний розвиток, акціонерний сектор

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 20.

У 2001 р. закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту. У 2012 р. захистив дисертацію на тему «Державне регулювання розвитком акціонерного сектора національної економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Основні дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, інституційна економіка. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Електронна пошта: shapovaloff79@gmail.com

СТЕЦЕНКО ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент

Пріоритетні наукові інтереси: управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 20.

Захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації». Основні праці з теми наукових інтересів: «Методичні підходи до оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій», «Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій на підприємствах системи споживчої кооперації України».

Керівник студентського дискусійного клубу.

Електронна пошта: vladimirfun@gmail.com

БЕНЯХ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
старший викладач

Пріоритетні наукові інтереси: соціально-економічна мотивація праці; організаційно-економічний механізм мотивації праці; професійна освіта; система освіти працівників споживчої кооперації України; економіка праці; нормування праці; економіка праці та соціально-трудові відносини.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 50, у т.ч. співавтор 2 колективних монографій; 3 навчально-методичних посібника.

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, наукових семінарах і круглих столів.

Електронна пошта: beniakh17@gmail.com

ТЕТКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
старший лаборант

Здійснює підготовку кафедральної і навчально-методичної документації, координує навчальний процес кафедри.

Працювала на посаді методиста Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації.

Має досвід роботи з організації та проведення науково-практичних семінарів, тематичних засідань круглих столів.

Електронна пошта: tetkotatiana@gmail.com